DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Thị Mi Ly

HT

2

Từ Thị Kim Khánh

P.HT

3

Nguyễn Thị Bích Loan

GV

4

Huỳnh Thị Sương

GV

5

Đỗ Thị Vui

GV

6

Lê Thị Kim Nhung

GV

7

Lê Thị Phương Thúy

GV

8

Từ Thị Hà Linh

GV

9

Lê Thị Én

GV

10

Đỗ Thị Thúy Hằng

GV

11

Trần Thị Thỉ

GV

12

Nguyễn Thị Sương Mai

GV

13

Dương Thị Mai Sương

NVYT

14

Lê Thị Thảo

NVCD

15

Từ Thị Ảnh

NVCD

16

Phan Thị Thanh Tâm

GV

17

Cao Thị Hương

NVCD

19

Hoàng Văn Đạt

NVBV

19

Phạm Văn Dung

NVBV